Gebruiksvoorwaarden

 

 

 

 

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

 

De BACK2SLEEP verkoopinterface is ontworpen om eerder geregistreerde kopers met elkaar in contact te brengen zodat ze medische hulpmiddelen kunnen kopen.

 

In onze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter en in het enkelvoud of meervoud de volgende betekenis:

 

G.C.U.: verwijst naar deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de Site toegankelijk ;

 

Product(en): verwijst naar elk artikel dat, als hoofd- of accessoire, wordt aangeboden door het Bedrijf en

die door de Klant kunnen worden besteld;

 

Site: verwijst naar de site van het Bedrijf die toegankelijk is op http://www.back2sleep.eu.

 

Bedrijf: verwijst naar BACK2SLEEP, een société par actions simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap) met maatschappelijke zetel te 188 rue de RIVOLI 75001 PARIS, met een kapitaal van 150.000 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van PARIS onder nummer 914 906 268 ;

 

Gebruiker: elke internetgebruiker die op welke manier dan ook toegang heeft tot de Site van het Bedrijf.

 

 

ARTICLE 1.          TOEPASSINGSBEREIK

 

Deze G.C.U. zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op het gebruik van de diensten en technologische hulpmiddelen die het Bedrijf ter beschikking stelt aan Gebruikers.


Met deze tools kunnen Gebruikers zich registreren op de verkoopinterface, in contact worden gebracht met het Bedrijf, producten bestellen, de prijs betalen, de ontvangst bevestigen en indien nodig communiceren met het Bedrijf.


De verkoop via de interface van het Bedrijf wordt rechtstreeks afgesloten tussen de Gebruiker en het Bedrijf.

 

Deze G.C.U. zijn te allen tijde toegankelijk op de Site en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

 

Aangezien deze G.C.U. later gewijzigd kunnen worden, is de versie die van toepassing is op Gebruikers de versie die van kracht is op de Site op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.


Wijzigingen in deze G.C.U. kunnen aan Gebruikers worden tegengeworpen vanaf de datum dat ze online zijn geplaatst en kunnen niet worden toegepast op eerder afgesloten transacties.

 

 

1.1.          Toegang tot de verkoopinterface

 

De verkoopinterface is normaal gesproken vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week toegankelijk voor Gebruikers.

 

De verkoopinterface is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker met internettoegang. Alle software en hardware die nodig zijn voor het gebruik of de werking van de diensten van de Site, internettoegang of verbindingskosten zijn ten laste van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn/haar computerapparatuur en internettoegang.

 

De Franstalige is beschikbaar op de verkoopinterface.

 

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen (inclusief in het geval van schade geleden door derden):

 

  • tijdelijke onderbrekingen van de Site die nodig zijn voor de ontwikkeling en het onderhoud ervan of, meer in het algemeen, voor het bijwerken van bepaalde bestanden, die kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker.
  • Storingen en onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de goede werking van de Site kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker;
  • werkingsmoeilijkheden of tijdelijke onderbreking van de Site buiten de controle van de Onderneming, in het bijzonder in geval van onderbreking van elektriciteits- of telecommunicatiediensten;
  • storingen, defecten of niet-beschikbaarheid van het internetnetwerk, met name bij de verzending van berichten of documenten.
  • verwijdering, onmogelijkheid van opslag, onjuiste of ontijdige verzending van redactionele inhoud die op de Site verschijnt;
  • overmacht zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

 

De Gebruiker aanvaardt de kenmerken en beperkingen van het internet en erkent in het bijzonder :

  • dat hij/zij op de hoogte is van de aard van het internet, met name de technische prestaties en responstijden voor het raadplegen en opvragen van de redactionele inhoud van de Site.
  • dat het hun verantwoordelijkheid is om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de technische kenmerken van hun computer hen in staat stellen om de Site te raadplegen.
  • dat het hun verantwoordelijkheid is om alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die op de Site

 

1.2.          Persoonlijke rekening

 

De Gebruiker kan een persoonlijke account aanmaken met een gebruikersnaam en wachtwoord. Voor hen is specifieke toegang gereserveerd in de sectie "Persoonlijke zone", waarvoor eveneens een login en wachtwoord moeten worden gebruikt dat door het Bedrijf is toegewezen.

Het wachtwoord en de gebruikersnaam zijn persoonlijk en vertrouwelijk.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige stappen te ondernemen om deze gegevens te beschermen.

 

De Gebruiker erkent daarom dat het doorgeven van toegangscodes en meer in het bijzonder van zijn/haar login en wachtwoord of, in het algemeen, van alle informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd, gebeurt onder zijn/haar volledige verantwoordelijkheid.

 

Het Bedrijf van zijn kant verbindt zich ertoe alle middelen in te zetten die het tot zijn beschikking heeft om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die op deze manier worden doorgegeven, te garanderen.

 

Wanneer de Gebruiker zich online registreert, verbindt hij/zij zich ertoe om correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken over zijn/haar identiteit en om geen inbreuk te maken op de rechten van derden. In het bijzonder verplicht de Gebruiker zich om geen valse of vervalste identiteit te gebruiken die het Bedrijf of derden zou kunnen misleiden. Als de Gebruiker dit niet doet, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om het persoonlijke account van de Gebruiker onmiddellijk op te schorten, zonder kennisgeving of compensatie, of om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het account te ontzeggen. Gebruikers dienen een geldig e-mailadres op te geven en hun persoonlijke gegevens bij te werken.

 

Een persoonlijke account is geldig voor onbepaalde tijd.

 

Het Bedrijf behoudt zich echter het recht voor om zonder kennisgeving of compensatie een persoonlijke account automatisch te verwijderen die gedurende meer dan negentig (90) opeenvolgende dagen vanaf de datum van aanmaak niet is geactiveerd of die gedurende twaalf (12) maanden niet is gebruikt.

 

Op dezelfde manier behoudt het Bedrijf zich het recht voor om automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie een persoonlijke account te verwijderen in geval van ernstige en/of herhaaldelijke schending door de Gebruiker van de bepalingen van deze AGV.

 

Elke verbinding of bestelling op de Website via een persoonlijke account wordt verondersteld te zijn gemaakt door de houder van die persoonlijke account en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan de Onderneming in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen voor de Gebruiker die voortvloeien uit het onrechtmatige, frauduleuze of misbruikte gebruik van zijn login en wachtwoord en uit de bestelling van Producten door een derde die niet uitdrukkelijk door de Gebruiker is gemachtigd.

 

De Site bestaat uit een openbaar gedeelte en een gedeelte met een persoonlijke account, die elk toegankelijk zijn onder bepaalde voorwaarden en/of beperkingen.  Toegang tot het openbare gedeelte van de Site stelt je in staat om als klant de verkoopinterface te gebruiken.  Toegang tot het persoonlijke accountgedeelte van de Site biedt onder andere de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen, bestellingen te volgen, etc....  Een persoonlijke account moet vooraf worden aangemaakt.

 

 

ARTICLE 2.          BEVEILIGING

 

De Vennootschap verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang tot, de raadpleging en het gebruik van de Site te beveiligen in overeenstemming met de regels voor internetgebruik.

 

De Site is onderworpen aan een beveiligingssysteem (SSL-coderingsproces, versterkte scrambling en coderingsprocessen) dat ontworpen is om alle gevoelige gegevens met betrekking tot betaalmiddelen zo effectief mogelijk te beschermen.

 

Bankgegevens worden slechts één keer verzonden als je online met een creditcard betaalt. Deze overdracht wordt veilig uitgevoerd met behulp van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Zodra de Klant de betaalmethode met creditcard kiest en verbinding maakt met een pagina die dit protocol gebruikt, wordt automatisch het volgende dialoogvenster weergegeven.

 

Klanten kunnen op elk moment controleren of ze op een beveiligde pagina zijn door naar het adres van de pagina en de statusbalk onderin het browservenster te kijken. Het adres van een pagina die beveiligd is met het SSL-protocol begint met een hangslot gevolgd door https en niet door http (de letter "s" wordt toegevoegd).

 

Als de Klant de beveiligde pagina verlaat, wordt hij gewaarschuwd in een nieuw dialoogvenster, tenzij hij zijn browser zo heeft ingesteld dat deze weergave wordt geblokkeerd.

 

 

ARTICLE 3.           CONSERVERING EN ARCHIVERING

 

De geautomatiseerde bestanden die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van het Bedrijf worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van de verschillende overdrachten van informatie tussen de Gebruiker en het Bedrijf, zodat het Bedrijf de door de Gebruiker gevraagde verwerking kan uitvoeren.

 

Deze gegevens worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager zodat ze overeenstemmen met een getrouwe en duurzame kopie , in overeenstemming met artikel 1379 van het Franse Burgerlijk Wetboek .

 

De gegevens die door het Bedrijf worden geregistreerd en bewaard, vormen het bewijs van alle transacties tussen het Bedrijf en zijn Gebruikers. In het geval van een conflict tussen deze geautomatiseerde bestanden en een document van de Gebruiker, hebben de geautomatiseerde bestanden van het Bedrijf voorrang op de documenten van de Gebruiker en zullen deze als enige bewijs worden geaccepteerd.

 

De Onderneming bewaart de contracten die elektronisch zijn afgesloten met Gebruikers op de hostingserver van haar Site, evenals op een back-up server, gedurende een periode van tien (10) jaar vanaf de datum van levering van het Product en/of de Dienst.

 

 

ARTICLE 4.          OPMERKINGEN, BEOORDELINGEN, MEDEDELINGEN EN ANDERE INHOUD

 

Een Gebruiker mag online commentaar plaatsen zolang deze inhoud niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten of schadelijk voor derden of laakbaar is. De gebruiker mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als een persoon of entiteit of liegen over de herkomst van een creditcard of inhoud.

Als u klantbeoordelingen plaatst, verleent u het Bedrijf (a) een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om dergelijke inhoud wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, beschikbaar te stellen, te vertalen en te wijzigen (inclusief het recht om dergelijke rechten in sublicentie te geven aan derden); en (b) het recht om de naam te gebruiken die u hebt gebruikt in verband met dergelijke inhoud. Er worden geen morele rechten overgedragen krachtens deze licentie.

 

 

ARTICLE 5.          ONWETTIGE INHOUD MELDEN

 

Elke persoon kan, in geval van illegale of beledigende inhoud, verzoeken om verwijdering ervan bij de Service Provider, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 6-I-5 van de Franse wet op het vertrouwen in de digitale economie.

 

Stuur hiervoor een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de Vennootschap, met maatschappelijke zetel op 188, rue de RIVOLI, 75001 PARIS , onder vermelding van:

De datum van kennisgeving ;

Indien de kennisgever een natuurlijke persoon is: achternaam, voornamen, beroep, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum en -plaats ;

Als de kennisgever een rechtspersoon is: vorm, naam, statutaire zetel en de instantie die hem wettelijk vertegenwoordigt;

Een beschrijving van de betwiste feiten en hun precieze locatie (URL-adres);

De redenen waarom de inhoud moet worden verwijderd, inclusief wettelijke bepalingen en feitelijke rechtvaardigingen;

Een kopie van de correspondentie die naar de auteur of uitgever van de betwiste inhoud is gestuurd met het verzoek om de inhoud te onderbreken, terug te trekken of te wijzigen, of met de rechtvaardiging dat de auteur of uitgever niet kon worden gecontacteerd.

 

Voor meer snelheid kan deze brief ook per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: info@back2sleep.com

De Onderneming informeert Gebruikers hierbij dat het feit dat iemand inhoud als illegaal presenteert met het doel om de verwijdering ervan te verkrijgen of de verspreiding ervan te stoppen, terwijl hij weet dat deze informatie onjuist is, , strafbaar is met een jaar gevangenisstraf en een boete van vijftienduizend euro (€15.000).

 

Het Bedrijf behoudt echter de bevoegdheid om te beoordelen of op deze manier aangemelde inhoud onwettig is. Het kan daarom weigeren om inhoud te verwijderen als er geen rechterlijk bevel is om de betwiste inhoud te verwijderen.

 

Het bedrijf is alleen aansprakelijk voor inhoud als het niet onmiddellijk reageert op een verzoek om duidelijk onwettige inhoud te verwijderen.

 

 

  • INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

De inhoud van de Site en alle diensten en technologische hulpmiddelen die beschikbaar worden gesteld, zijn eigendom van het Bedrijf en zijn partners en worden beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.


Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

 

 

ARTICLE 7.           VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site of de ter beschikking gestelde diensten en technologische hulpmiddelen rechtmatig te gebruiken, in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen en met deze G.C.U..

 

De Gebruiker onthoudt zich van het publiceren, verspreiden, opslaan of verzenden van illegale inhoud die inbreuk maakt op :

            -personen, zowel andere Gebruikers als derden;

            -intellectuele of industriële eigendomsrechten ;

            -openbare orde en goede zeden ;

            -beledigende opmerkingen maken        over andere Gebruikers of het Bedrijf.

 

De Gebruiker neemt de volledige redactionele verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud die op de Site wordt gepubliceerd.

 

Dientengevolge kan het Bedrijf onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enige inhoud die is gepubliceerd, uitgezonden of verzonden door de Gebruiker, of voor enige doelinhoud.

 

Onverminderd de schadevergoeding die van de Gebruiker kan worden geëist in geval van niet-naleving van deze G.C.U., behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de toegang tot de Site op elk moment te ontzeggen aan de overtredende Gebruiker.

 

 

ARTICLE 8.          GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

 

Indien een of meer van de hierin opgenomen bepalingen ongeldig worden geacht of als zodanig worden verklaard bij toepassing van een wet, voorschrift of definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen al hun kracht en strekking.

 

 

ARTICLE 9.          TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle transacties die daaruit voortvloeien, vallen onder het Franse recht.


Ze zijn geschreven in het Frans. Als ze in een of meer talen zijn vertaald, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.