Algemene verkoopvoorwaarden bestemd voor consumenten

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

BESTEMD VOOR CONSUMENTEN

 

 • DEFINITIES

In onze algemene verkoopvoorwaarden hebben de volgende termen, gebruikt met een hoofdletter en onverschillig in het enkelvoud of meervoud, de volgende betekenis:

Bedrijf: verwijst naar BACK2SLEEP, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met hoofdkantoor op 188 rue de RIVOLI 75001 PARIS, met een kapitaal van 150.000 euro, geregistreerd bij het RCS van PARIS onder nummer 914 906 268;

Klant of Opdrachtgever : een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of agrarische activiteit op Frans grondgebied vallen en die een bestelling plaatst voor Producten;

Product(en): verwijst naar elk artikel dat door de Onderneming als hoofd- of accessoire wordt aangeboden en dat door de Klant kan worden besteld;

Catalogus(en): alle papieren en/of elektronische media waarop de door de Onderneming te koop aangeboden Producten worden gepresenteerd;

Order: de bestelling van Product(en) die de Klant bij de Onderneming plaatst;

Orderbevestiging: de formele aanvaarding van de Order door het Bedrijf;

Contract: de contractuele documenten, zoals gedefinieerd in ARTIKEL 2 hiervan, die de relatie tussen de Partijen regelen;

Tarief: de huidige prijs van de Producten;

Partij(en): individueel de Klant of de Onderneming of gezamenlijk de Klant en de Onderneming;

AV: verwijst naar de huidige algemene verkoopvoorwaarden van het Bedrijf die de relatie tussen de Partijen regelen, evenals de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de toegankelijke Site;

Bijzondere Voorwaarden: verwijst naar het contractuele document dat de bijzonderheden van het Contract vermeldt dat door alle Partijen is ondertekend;

Verkoop op afstand: iedere overeenkomst die tussen een beroepsbeoefenaar en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van beroepsbeoefenaar en consument, waarbij tot de sluiting van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand

Site: verwijst naar de site van het Bedrijf die toegankelijk is op het adres: http://www.back2sleep.eu.)

 

 • ONDERWERP - CONTRACTUELE DOCUMENTEN - AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Deze AV zijn van toepassing op alle verkopen door het Bedrijf.

De relatie tussen de Partijen wordt beheerst door het Contract met uitsluiting van elk ander.

Het Contract bestaat uit de volgende documenten, die een onlosmakelijk contractueel geheel vormen in afnemende volgorde van prioriteit:

 • indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden, inclusief hun bijlagen,
 • de laatste versie van de AV,
 • indien van toepassing, de bestelformulieren van de Klant.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bovengenoemde documenten, prevaleert het document met de hoogste rang voor de verplichting in kwestie.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze AV en deze zonder voorbehoud te aanvaarden, met uitzondering van de bijzonderheden die, in voorkomend geval, zijn vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De nieuwe AV zijn bindend voor de Klant vanaf de datum van hun aanvaarding en zijn van toepassing op Bestellingen die na die datum worden geplaatst en die uitdrukkelijk door de Klant worden aanvaard.

 

 • BESTELLINGEN

 

 1. Bestellingen per post of fax

Bestellingen worden door de klant online, per post of per fax aan het bedrijf geplaatst, met vermelding van de naam van de klant, het afleveradres, het factuuradres, de hoeveelheid en referentienummers en, indien van toepassing, het klantnummer van de klant.

Hiervoor wordt een bestelsjabloon geleverd.

 1. Bestellingen op de site

Bestellingen worden door de Klant geplaatst door de beschikbare Productaanbiedingen - Starter-Kit of Back2sleep-producten - op de Site te selecteren volgens het volgende proces

 • identificatie van de Klant door middel van zijn/haar login en wachtwoord om toegang te krijgen tot zijn/haar Persoonlijke Account of in de gratis modus
 • de selectie van :
  • het (de) Product(en) (Starter-Kit of Back2sleep-producten),
  • de grootte van het product,
  • eenmalige aankoop of "abonnement"-optie (voor BACK2sleep producten),
 • Vóór de definitieve validatie bekijkt de Klant de details van zijn/haar bestelling en kan hij/zij de inhoud van zijn/haar mandje naar wens wijzigen (alleen de hoeveelheden moeten door de Klant worden ingevuld);
 • aanvaarding door de Klant van :
  • de GTU's van de bestelinterface,
  • het privacybeleid,
  • de AV

Door de bovenstaande vakjes aan te vinken, verklaart de Klant dat hij/zij de AV zonder voorbehoud heeft gelezen en geaccepteerd voordat hij/zij zijn/haar Bestelling valideert.

 • Het valideren van de Bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van de hoeveelheden, producten en diensten, evenals de verplichting om ze te betalen.

 

 1. " Optie inschrijving "

Op de site kan de klant de "abonnementsoptie" selecteren.

De Klant kiest ook het aantal bestelde dozen en de gewenste herhaling binnen de grenzen van de door de Site aangeboden voorstellen.

Wanneer de Klant heeft ingetekend op deze optie, verbindt de Onderneming zich ertoe het Product te leveren op elke vervaldag (2 Producten om de twee maanden, 4 Producten om de vier maanden of 6 Producten om de zes maanden).

De Klant kan op elk moment zijn abonnement opzeggen, rechtstreeks in zijn klantenaccount en ten laatste de dag voor de vervaldatum voor inning.  Hij kan dit ook doen door een e-mail te sturen naar het volgende adres info@back2sleep.eu.

Als het abonnement niet voor de bovengenoemde vervaldatum wordt beëindigd, worden de Producten die overeenkomen met de huidige periode geleverd en gefactureerd. De abonnementsoptie zal echter voor de volgende termijn worden beëindigd.

 1. Voorwaarden voor alle orders

De Onderneming aanvaardt een Bestelling alleen als de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd door de in het bestelformulier vereiste informatie te verstrekken (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, correct leverings- en factuuradres, enz.)

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze geldig zijn op de Site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De informatie die de Klant verstrekt bij het plaatsen van een Bestelling is bindend, met name in het geval van een fout.

De verkochte Producten zijn bestemd voor strikt huishoudelijk en privégebruik. Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de Klant de Producten niet te gebruiken voor commerciële doeleinden. De Onderneming behoudt zich het eenzijdige recht voor om, om gegronde redenen, een bestelling die abnormaal groot is in hoeveelheid, d.w.z. in verhouding tot het normale volume van bestellingen die regelmatig worden waargenomen, of de hoeveelheden die gewoonlijk door consumenten worden besteld, te verminderen, op te splitsen of niet uit te voeren.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

 1. Orderbevestiging - Orderopvolging

In het geval van Bestellingen die via internet zijn geplaatst, wordt het Contract pas definitief nadat het Bedrijf de Bestelling per e-mail heeft bevestigd.

Er is pas sprake van een wettelijk bindend contract als het Bedrijf een Bestelbevestiging stuurt of als de goederen binnen enkele weken na het plaatsen van de bestelling door de Klant worden ontvangen. De aanvaarding van het aanbod is ter beoordeling van het Bedrijf. De Bestelbevestiging is altijd onder voorbehoud van een latere controle van de beschikbare voorraden, maar binnen een redelijke termijn.

De bevestigingsmail die naar de Klant wordt gestuurd, vat alle elementen met betrekking tot de Bestelling samen (producten, diensten, prijs, kosten, hoeveelheid, enz.). Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de Verkooporder te controleren en de Onderneming onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele fouten.

Internetbestellingen vereisen dat de Klant een geldig e-mailadres en postbus heeft. Indien de Klant niet over een werkend e-mailadres en mailbox beschikt, zal hij/zij geen schriftelijke bevestiging van zijn/haar Bestelling kunnen ontvangen. De Klant wordt geadviseerd om deze bevestiging te bewaren of af te drukken.

In bepaalde gevallen, met name als het adres onjuist is of als er een ander probleem is met de Persoonlijke Account, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de Bestelling te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

Een overeenkomst die via de website tot stand komt, vormt als zodanig een verkoop op afstand die valt onder artikel L.221-1 van de Franse consumentenwet en de wettelijke uitzonderingen daarop.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een Bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere Bestelling.

 

 • CATALOGUS(VEN) - BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

De Vennootschap doet haar best om de Klant de meest volledige informatie te verstrekken over de Producten die in haar Catalogi worden aangeboden.

De foto's van de door de Onderneming aangeboden Producten dienen ter illustratie en hebben geen contractuele waarde.

De in de Catalogi beschikbare informatie en/of documenten kunnen op elk moment worden gewijzigd en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn bijgewerkt.

De Klant wordt verzocht bijzondere aandacht te besteden aan ARTIKEL 12 van de AV: OVEREENSTEMMING VAN PRODUCTEN - AANSPRAKELIJKHEID.

 

 • PRIJZEN VAN PRODUCTEN, DIENSTEN EN TRANSPORTKOSTEN

De Producten worden geleverd tegen de prijzen die op de Website worden vermeld op het moment dat de Bestelling door de Onderneming wordt geregistreerd. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief belastingen en BTW.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door het Bedrijf worden toegekend, met name op de Site.

Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsperiode, d.w.z. tot de Bestelling van de Klant; de Onderneming behoudt zich het recht voor om buiten deze geldigheidsperiode de prijzen op elk moment te wijzigen. Deze prijzen omvatten niet de verwerkings-, verzend-, transport- en leveringskosten, die bijkomend gefactureerd worden, onder de voorwaarden vermeld in de prijslijst of de catalogus en berekend vóór de onmiddellijke aankoop of het plaatsen van de bestelling.

 

De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

De Onderneming stelt een factuur op en overhandigt deze aan de Klant bij levering van de Producten.

Elke aankondiging van een prijsverlaging moet de prijs vermelden die door het Bedrijf in rekening werd gebracht voorafgaand aan de toepassing van de prijsverlaging, waarbij deze vorige prijs wordt gedefinieerd als de laagste prijs die door het Bedrijf in rekening werd gebracht aan alle Klanten gedurende de laatste dertig dagen voorafgaand aan de toepassing van de prijsverlaging.

 • BETALING

Betalingen worden gedaan via de dienstverleners STRIPE of SHOPIFY PAYMENT. Het gebruik van een trust service / payment service provider stelt de Onderneming en de Klant in staat om de betaling tussen hen uit te voeren. Daarbij draagt de trustdienst / payment service provider de betaling over van de Klant aan de Onderneming. De website van de trust-/betalingsdienstverlener bevat meer informatie over dit onderwerp.

 

 1. Betaling

De prijs is volledig betaalbaar op de dag dat de Bestelling wordt geplaatst door de Klant, door middel van beveiligde betaling, volgens de volgende methoden

 • Met creditcard: Visa, MasterCard, American Express,
 • Per bankoverschrijving,
 • Per telefoon
 • Via PayPal,

Bankcheques worden niet geaccepteerd.

 1. Betalingen voor "abonnementen

De prijs van het "abonnement" moet maandelijks vooruit worden betaald:

 • Met creditcard: Visa, MasterCard, American Express,

De abonnementen en prijzen van de Onderneming kunnen van tijd tot tijd veranderen als gevolg van hogere kosten om de lopende uitgaven van de Onderneming te dekken. Het is mogelijk dat prijswijzigingen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in verband met een stijging van de inkoopprijzen. Zowel met de stijging als de daling van de kosten wordt rekening gehouden bij de prijsbepaling door middel van interne compensatie vooraf. Een dergelijke wijziging ten opzichte van de Klant treedt echter pas in werking met ingang van de eerstvolgende factureringsperiode nadat de Klant van de wijziging(en) op de hoogte is gesteld en wordt tijdig voor deze datum schriftelijk aangekondigd. Hetzelfde geldt in geval van een voor de Klant voordelige prijsverlaging.

 

 1. Waarschuwing: gevolgen bij wanbetaling

In geval van laattijdige betaling en betaling van verschuldigde bedragen door de Klant na de hierboven vermelde termijnen en na de betalingsdatum die vermeld staat op de aan de Klant verzonden factuur, zullen nalatigheidsboetes, berekend tegen een maandelijkse rentevoet van drie keer de wettelijke rentevoet die op dat moment van kracht is, berekend op basis van het bedrag inclusief belasting van de prijs die vermeld staat op voornoemde factuur, automatisch en van rechtswege verworven worden door de Onderneming, zonder enige formaliteit of voorafgaande ingebrekestelling.

Te late betaling zal resulteren in de onmiddellijke betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen, onverminderd enige andere actie die de Onderneming in dit verband tegen de Klant kan ondernemen.

Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd wanneer de Vennootschap de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft ontvangen.

Bovendien behoudt het Bedrijf zich het recht voor om bij niet-naleving van de bovenstaande betalingsvoorwaarden de levering van lopende orders van de Klant op te schorten of te annuleren.

Aan de Klant mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht die hoger zijn dan de kosten die de Onderneming maakt voor het gebruik van een betaalmethode.

 

 • HERROEPINGSRECHT BIJ VERKOOP OP AFSTAND

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant bij verkoop op afstand over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de Producten om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht bij de Onderneming, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete, met het oog op omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat worden teruggestuurd binnen uiterlijk (14) dagen na de kennisgeving aan de Onderneming van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) worden gedaan zodat ze weer in nieuwe staat op de markt kunnen worden gebracht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, niet verzegelde, geopende, bevuilde of onvolledige Producten worden niet geaccepteerd.

Het herroepingsrecht kan door de Klant worden uitgeoefend door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat beschikbaar is in de bijlage of door een e-mail te sturen naar info@back2sleep.eu onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mail, bestelnummer, datum van bestelling en datum van ontvangst. U ontvangt als antwoord per e-mail, binnen 3 werkdagen, het nummer en de instructies voor terugzending, evenals een ondubbelzinnige ontvangstbevestiging, waarin de wil tot herroeping wordt uitgedrukt en de status van de terugzending wordt bijgewerkt en gearchiveerd binnen de account van de Klant door de Onderneming.

Als het herroepingsrecht binnen de genoemde termijn wordt uitgeoefend, worden alleen de prijs van het/de gekochte Product(en) en de leveringskosten vergoed; de kosten voor het terugzenden van het/de Product(en) zijn voor rekening van de Klant.

De terugbetaling zal plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan het Bedrijf van de beslissing om zich terug te trekken.

 

 • AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF - GARANTIE

 

 1. Garantie van de producten

De Producten die te koop worden aangeboden, voldoen aan de regelgeving die in Frankrijk van kracht is.

De Klant geniet van rechtswege en zonder bijkomende betaling van de wettelijke conformiteitsgarantie en de wettelijke garantie op verborgen gebreken.

 1. Wettelijke garantie van conformiteit

Het Bedrijf verplicht zich om een product te leveren dat in overeenstemming is met de contractuele beschrijving en met de criteria in artikel L217-5 van de Franse consumentenwet.

De Onderneming is verantwoordelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering van de Producten en die zich voordoen binnen een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van levering.

Wij herinneren u echter aan de specifieke beperkingen van de door de Onderneming verkochte Producten en hun noodzakelijke aanpassing aan de morfologie of zelfs gevoeligheid van de Klant. In dit opzicht is het aanbevolen om te beginnen met het gebruik van de Producten door een starterkit aan te schaffen. Deze starterkit helpt bij het bepalen van de juiste maat van het Product.

Deze garantieperiode geldt onverminderd de artikelen 2224 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, waarbij de verjaringstermijn begint te lopen op de dag waarop de Klant het gebrek aan overeenstemming ontdekt.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Onderneming te verzoeken de Producten in overeenstemming te brengen, door te kiezen tussen herstelling of vervanging. Het product zal conform gemaakt worden binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen volgend op het verzoek van de Klant.

Reparatie of vervanging van het niet-conforme Product omvat, indien van toepassing, verwijdering en terugzending van het Product. Elk Product dat in overeenstemming wordt gebracht in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie geniet van een verlenging van deze garantie met zes (6) maanden.

In geval van vervanging van het niet-conforme Product wanneer de Onderneming, ondanks de keuze van de Klant, het Product niet conform heeft gemaakt, geeft de vervanging aanleiding tot een nieuwe wettelijke conformiteitsgarantieperiode ten gunste van de Klant, die ingaat bij de levering van het vervangen Product. Als de gevraagde conformiteit onmogelijk is of buitensporige kosten met zich meebrengt onder de voorwaarden van artikel L 217-12 van de Franse Consumentencode, kan de Onderneming weigeren conformiteit te bereiken. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel L 217-12 van het Franse Wetboek voor de Consument, kan de Klant na ingebrekestelling overgaan tot gedwongen uitvoering in natura van de aanvankelijk gevraagde oplossing, in overeenstemming met de artikelen 1221 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Ten slotte kan de Klant een prijsvermindering of de annulering van de verkoop eisen (behalve als het gebrek aan conformiteit van ondergeschikt belang is) in de gevallen voorzien in Artikel L 217-14 van de Consumentencode.

Wanneer het gebrek aan overeenstemming zo ernstig is dat het de vermindering van de prijs of de onmiddellijke ontbinding van de verkoop rechtvaardigt, is de Klant niet verplicht om eerst de herstelling of de vervanging van het niet-conforme Product te vragen.

De prijsvermindering is evenredig met het verschil tussen de waarde van het geleverde Product en de waarde van dit goed bij afwezigheid van het gebrek aan conformiteit.

In geval van annulering van de verkoop krijgt de Klant de betaalde prijs terugbetaald tegen teruggave van de niet-conforme Producten aan de Onderneming, op kosten van deze laatste.

De terugbetaling gebeurt na ontvangst van het niet-conforme Product of het bewijs van terugzending ervan door de Klant en uiterlijk binnen veertien (14) dagen daarna, met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de Klant werd gebruikt op het ogenblik van de betaling, tenzij deze laatste hier uitdrukkelijk mee instemt en in elk geval zonder bijkomende kosten.

De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de eventuele toekenning van een schadevergoeding aan de Klant wegens de schade die deze heeft geleden door het gebrek aan conformiteit.

 1. Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

Het bedrijf is aansprakelijk voor verborgen gebreken in het kader van de Franse wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die van invloed is op de geleverde producten en deze ongeschikt maakt voor gebruik.

De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van de Producten toe te passen in overeenstemming met artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek; in dit geval kan de Klant kiezen voor de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

 1. Uitsluiting van garanties

 

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen

 • de niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Producten worden geleverd, die de Klant moet controleren alvorens de bestelling te plaatsen
 • in geval van verkeerd gebruik, bewaring, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud of bewaring vanwege de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De consument heeft, rekening houdend met het einde van de minimale houdbaarheidsdatum van het Product, een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van het goed om de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie te verkrijgen in geval van het verschijnen van een conformiteitsgebrek. Gedurende deze periode hoeft de consument alleen het bestaan van het gebrek aan overeenstemming aan te tonen en niet de datum waarop dit gebrek zich voordeed. Wanneer de verkoopovereenkomst van de goederen voorziet in de levering van digitale inhoud of een digitale dienst op continue basis voor een periode van meer dan twee (2) jaar, is de wettelijke garantie van toepassing op die digitale inhoud of digitale dienst gedurende de gehele periode van de geleverde dienst. Gedurende deze periode hoeft de consument alleen het bestaan van het gebrek aan overeenstemming met betrekking tot de digitale inhoud of de digitale dienst aan te tonen en niet de datum waarop dit gebrek zich heeft voorgedaan.

De wettelijke conformiteitsgarantie houdt de verplichting in voor de professional om, indien van toepassing, alle updates te verstrekken die nodig zijn om de conformiteit van het product te handhaven.

De wettelijke conformiteitsgarantie geeft de consument het recht om het goed binnen dertig dagen na zijn verzoek kosteloos en zonder grote overlast te repareren of te vervangen.

Als het product wordt gerepareerd onder de wettelijke conformiteitsgarantie, profiteert de consument van een verlenging van de oorspronkelijke garantie met zes maanden.

Als de consument de reparatie van het product aanvraagt, maar het Bedrijf een vervanging oplegt, wordt de wettelijke garantie van conformiteit verlengd voor een periode van twee jaar vanaf de datum van de vervanging van het product.

De consument kan een vermindering van de aankoopprijs bekomen door het goed te behouden of de overeenkomst ontbinden door een volledige terugbetaling te bekomen tegen terugzending van het goed, indien: 1° De handelaar weigert het goed te herstellen of te vervangen;2° De herstelling of vervanging van het goed gebeurt na een periode van dertig (30) dagen;3° De herstelling of vervanging van het goed veroorzaakt een groot ongemak voor de consument, in het bijzonder wanneer de consument definitief de kosten draagt om het niet-conforme goed terug te nemen of te verwijderen, of wanneer de consument de kosten draagt om het herstelde of vervangende goed te installeren;4° De niet-conformiteit van het goed blijft voortduren ondanks de vruchteloos gebleven poging van het Bedrijf om het product conform te maken.

De consument heeft ook recht op een prijsvermindering van het product of op ontbinding van de overeenkomst wanneer het gebrek aan overeenstemming zo ernstig is dat het de onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. De consument is dan niet verplicht om vooraf om reparatie of vervanging van het product te vragen.

De consument heeft niet het recht om de koop te ontbinden als het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Elke periode van stilstand van het goed voor reparatie of vervanging schorst de garantie die nog van kracht was tot de levering van het goed in zijn oorspronkelijke staat.

De bovengenoemde rechten vloeien voort uit de toepassing van artikelen L. 217-1 tot L. 217-32 van de Franse consumentenwet.

Het bedrijf dat te kwader trouw de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie belemmert, kan een civielrechtelijke boete krijgen van maximaal driehonderdduizend euro (€300.000), die kan worden verhoogd tot tien procent (10%) van de gemiddelde jaaromzet (Artikel L. 241-5 van de Franse consumentenwet).

De klant profiteert ook van de wettelijke garantie van verborgen gebreken in toepassing van artikelen 1641 tot 1649 van het Franse Burgerlijk Wetboek, voor een periode van twee (2) jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. Deze garantie geeft recht op een prijsvermindering als het goed wordt behouden of op een volledige terugbetaling tegen teruggave van het goed.

 

 • LEVERTIJDEN EN TRANSPORT

De Producten worden geleverd binnen 2 tot 8 werkdagen voor verzendingen in Frankrijk en binnen 4 tot 30 werkdagen voor verzendingen naar andere landen van de Europese Unie, te rekenen vanaf de verzending van de bestelling naar het adres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven, met name op de Site.  De indicaties op de Site zijn indicatief en vormen de genoteerde gemiddelden.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 216-4 van de Franse consumentenwet, gaat de levering van Producten vergezeld van de vereiste Bijlage die wordt vereist door dit artikel en van een schrijven waarin de mogelijkheid tot het maken van voorbehoud wordt vermeld.

In het geval van voorverkoop zijn de eerder genoemde termijnen niet van toepassing. In plaats daarvan geldt een termijn van 6 maanden.

De termijnen vermeld in de Orderbevestiging ontvangen in het kader van deze pre-sales zijn niet van toepassing en worden automatisch gegenereerd door de BACK2SLEEP interface voor gewone orders.

De Klant erkent dat hij/zij op de hoogte is gesteld van de kosten van levering en ingebruikname van de Producten en van de mogelijkheid om voorbehoud te maken.

Behalve in het geval van bijzondere omstandigheden of het niet beschikbaar zijn van een of meer Producten, worden de bestelde Producten in één zending geleverd.

De Onderneming verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde Producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren.

Als de bestelde Producten niet binnen één (1) maand na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht, kan de Klant de Onderneming hiervan op de hoogte stellen, onder de voorwaarden van artikel L. 216-6 van de Franse Consumentenwet.

 • ofwel de opschorting van de betaling van het geheel of een deel van de prijs totdat het Bedrijf tot uitvoering overgaat, onder de voorwaarden van de artikelen 1219 en 1220 van het Franse Burgerlijk Wetboek (uitzondering van niet-uitvoering),
 • of de annulering van de verkoop, na het Bedrijf te hebben aangemaand om te presteren binnen een redelijke extra termijn die het Bedrijf niet in acht heeft genomen

De opzegging kan onmiddellijk zijn als de Onderneming weigert te presteren of als het duidelijk is dat zij niet in staat zal zijn om de Producten te leveren of als de niet nagekomen leveringstermijn voor de Klant een essentiële voorwaarde van de verkoop was.

In geval van annulering van de verkoop worden de door de Klant betaalde bedragen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum van annulering van het contract aan hem terugbetaald, onverminderd de eventuele toekenning van een schadevergoeding aan de Klant.

De Klant dient de staat van de geleverde Producten te controleren. De Klant beschikt over een termijn van achtenveertig (48) uur vanaf de leveringsdatum om voorbehoud te maken of een klacht in te dienen in geval van een gebrek of een zichtbaar gebrek aan de geleverde Producten (bijvoorbeeld: beschadigde verpakking, reeds geopend, enz.

Na deze periode en indien deze formaliteiten niet werden nageleefd, worden de Producten beschouwd als vrij van elk zichtbaar gebrek.

Er wordt aan herinnerd dat de afwezigheid van voorbehoud geformuleerd door de Klant bij de levering van de Producten de Onderneming niet ontslaat van de conformiteitsgarantie, zoals hieronder beschreven

 

 • OVERDRACHT VAN RISICO'S

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Onderneming aan de Klant vindt pas plaats nadat de prijs volledig door de Klant is betaald, ongeacht de leveringsdatum van de Producten.

Ongeacht de datum waarop de eigendom van de Producten wordt overgedragen, vindt de overdracht van de risico's van verlies en beschadiging van de Producten pas plaats op het moment dat de Klant de Producten fysiek in ontvangst neemt. De Producten reizen op risico van de Onderneming.

 

 • OMRUILING - TERUGBETALING

Met uitzondering van het herroepingsrecht is voor elk verzoek tot retournering of omruiling van Producten op verzoek van de Klant de formele toestemming van de Onderneming vereist.

Alleen producten die intact, in de originele verpakking en ongeopend worden geretourneerd, kunnen worden geruild of gerestitueerd.

Producten zoals medische hulpmiddelen kunnen niet worden geruild of terugbetaald als de oorspronkelijke verpakking niet is gesloten, geopend of beschadigd door de Klant.

De kosten voor het retourneren van de Producten zijn voor rekening van de Klant.

De vervanging of terugbetaling vindt alleen plaats na ontvangst van de betreffende Producten door de Onderneming op het volgende adres APAJH " Ateliers Georges Lapierre " - Service retour BACK2SLEEP - 31- 33 avenue des Châtaigniers 95150 TAVERNY (Frankrijk).

 

 • PRODUCTCONFORMITEIT - AANSPRAKELIJKHEID

De Producten die in de Catalogi worden aangeboden voldoen aan de huidige Franse wetgeving.

De Klant dient zich te houden aan de geldende wetten, regels en voorschriften.

Alle medische hulpmiddelen die door het bedrijf worden verkocht, zijn gereguleerde medische hulpmiddelen die zijn voorzien van het CE-merkteken.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, garandeert de Onderneming de geschiktheid van het Product alleen voor het gebruik waarvoor het is ontworpen en niet voor het gebruik waarvoor het mogelijk door de Klant is bedoeld.

De Klant dient zich strikt te houden aan de indicaties die betrekking hebben op elk Product, met dien verstande dat de verstrekte informatie op geen enkele wijze medisch advies kan vervangen.

De Klant verbindt zich ertoe kennis te nemen van de mogelijke bijwerkingen, contra-indicaties en strikte gebruiksvoorwaarden (voorafgaande test om de omvang te bepalen, gebruiksduur) en indien nodig het advies van een gezondheidsprofessional in te winnen. Hij verbindt zich er ook toe om de gebruiksvoorwaarden vermeld in de gebruiksaanwijzing bij de Producten strikt na te leven.

Het is niet de bedoeling van het bedrijf om op enigerlei wijze gezondheids- of farmaceutisch advies of consulten te verstrekken. Alle informatie hierover moet worden opgevraagd bij een arts, apotheker of zorgverlener.

Bijgevolg erkent de Klant zich er ten volle van bewust te zijn dat de door de Vennootschap verstrekte informatie op geen enkele wijze bedoeld is om :

- medisch advies geven

- een diagnose stellen;

- het consult, advies of de aanbevelingen van een gezondheidsdeskundige vervangen;

De Klant verbindt zich ertoe de Onderneming onverwijld op de hoogte te brengen in geval van een incident of van materiële waakzaamheid, met vermelding van de referenties en nummers van de betwiste partijen.

De Klant kan elke melding of waarschuwing betreffende een Product van een medisch hulpmiddel dat een ongewenst effect kan hebben, sturen naar het Franse Nationale Agentschap voor de Veiligheid van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten via de volgende link: https://ansm.sante.fr/documents/reference/declarer-un-effet-indesirable.

 

 • INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle tekens, logo's en andere onderscheidende tekens op de Producten zijn het exclusieve eigendom van de Onderneming. De bedrijfsnamen, handelsnamen, handelsmerken, logo's en onderscheidende tekens die op de Catalogi en de Site worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en intellectuele eigendomsrechten. De reproductie of weergave van het geheel of een deel van een van de bovengenoemde tekens is ten strengste verboden en onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.

De producten van het type medisch hulpmiddel worden ook beschermd door patenten.

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen die in de Catalogi worden gereproduceerd of weergegeven, zijn strikt voorbehouden onder het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht voor de hele wereld. Als zodanig, en in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op intellectueel eigendom, is alleen privégebruik toegestaan, onderhevig aan andere en zelfs meer beperkende bepalingen van de Franse wet op intellectueel eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de Catalogi of van alle of een deel van de elementen op de Site is ten strengste verboden en kan een inbreuk vormen op het auteursrecht.

De Vennootschap verleent de Klant enkel het recht om de inhoud van de Site uitsluitend voor privé- en niet-commercieel gebruik te bekijken en af te drukken. Deze AV houden geen enkele overdracht in van een licentie of gebruiksrecht van octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap aan de Klant op de Producten, de Catalogi en de Site en hun inhoud.

In het geval dat de Klant de intellectuele eigendomsrechten van de Onderneming geheel of gedeeltelijk wenst te gebruiken om de Producten te promoten, dient hij vooraf de schriftelijke toestemming van de Onderneming te verkrijgen en een volledig dossier over de geplande operatie te bezorgen.

 • ONTBINDENDE CLAUSULE

 

 1. Oplossing voor onvoorziene omstandigheden

Onverminderd de clausule "Beëindiging wegens niet-nakoming van de verplichtingen door een partij" hieronder, kan de beëindiging wegens de onmogelijkheid om een verplichting na te komen die buitensporig bezwarend is geworden, slechts plaatsvinden veertien (14) dagen na het versturen van een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of door een buitengerechtelijke handeling.

 1. Beëindiging wegens niet-nakoming van een voldoende ernstige verplichting

De in gebreke blijvende Partij kan, niettegenstaande de clausule "Beëindiging wegens niet-nakoming door een Partij van haar verplichtingen" hieronder, in geval van voldoende ernstige niet-nakoming van een van de verplichtingen die op de andere Partij rusten, de in gebreke blijvende Partij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis stellen van de onrechtmatige beëindiging van het huidige contract veertien (14) dagen na het versturen van een ingebrekestelling die zonder resultaat is gebleven, in toepassing van de bepalingen van artikel 1224 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

 1. Beëindiging wegens overmacht

Beëindiging van rechtswege wegens overmacht kan, onverminderd de clausule "Beëindiging wegens niet-nakoming door een partij van haar verplichtingen" hieronder, slechts plaatsvinden twee (2) maanden na verzending van een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of door enige buitengerechtelijke handeling.

 1. Beëindiging omdat een partij haar verplichtingen niet nakomt

Indien een van de partijen de volgende verplichtingen niet nakomt:

 • De levering van het/de bestelde product(en) (ARTIKEL 9),
 • De betaling binnen de termijnen (ARTIKEL 6),
 • Het respecteren van de geregistreerde handelsmerken en patenten en van de intellectuele eigendom (ARTIKEL 13),
 • De inachtneming van het beoogde gebruik (ARTIKEL 12),
 • Verbod op verkoop buiten de EU of wederverkoop buiten de EU - professioneel gebruik (verbod op wederverkoop met name op platforms of marktplaatsen).

...

Verwijzend naar de artikelen van het huidige contract, kan deze naar goeddunken van de benadeelde partij worden beëindigd.

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de oplossing voor het niet nakomen van een verplichting door een partij van rechtswege zal plaatsvinden, de formele kennisgeving die voortvloeit uit het enkele feit van de niet-nakoming van de verplichting, zonder dagvaarding, of het uitvoeren van formaliteiten....

 

 • GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE AFWIKKELINGSGEVALLEN

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de schuldenaar van een betalingsverplichting onder de voorwaarden van deze AV geldig in gebreke wordt gesteld door de loutere vervaldatum van de verplichting, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1344 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

In elk geval kan de benadeelde partij schadevergoeding eisen bij de rechtbank.

 

 • IMPREVISIE

In geval van een wijziging in de omstandigheden die niet te voorzien waren op de datum van het sluiten van dit Contract, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 1195 van het Franse Burgerlijk Wetboek, kan de Partij die er niet in heeft toegestemd om een buitensporig bezwarend uitvoeringsrisico op zich te nemen, aan haar medecontractant vragen om opnieuw over het Contract te onderhandelen.

 

 • SPECIFIEKE HANDHAVING VAN HET CONTRACT

Indien een van de partijen haar verplichtingen niet nakomt, heeft de partij die in gebreke is gebleven het recht om de specifieke tenuitvoerlegging te vragen van de verplichtingen die voortvloeien uit het huidige contract. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1221 van het Franse Burgerlijk Wetboek, kan de schuldeiser van de verbintenis deze gedwongen tenuitvoerlegging voortzetten na een eenvoudige ingebrekestelling, verstuurd naar de schuldenaar van de verbintenis per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, die zonder resultaat is gebleven na een periode van dertig (30) dagen na ontvangst van deze brief, tenzij deze tenuitvoerlegging onmogelijk blijkt of als er een duidelijke wanverhouding bestaat tussen de kosten ervan voor de schuldenaar en het belang ervan voor de schuldeiser.

Er wordt aan herinnerd dat in geval van niet-nakoming van de verplichtingen door een van de Partijen, de Partij die in gebreke is gebleven, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 1222 van het Franse Burgerlijk Wetboek, dertig (30) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling die zonder resultaat is gebleven, de verplichting kan laten uitvoeren door een derde, op kosten van de in gebreke blijvende Partij, op voorwaarde dat de kosten redelijk en in overeenstemming met de marktpraktijken zijn, zonder dat hiervoor een gerechtelijke toestemming vereist is, met dien verstande dat de Partij ook, naar eigen keuze, in rechte kan eisen dat de in gebreke blijvende Partij de voor deze nakoming benodigde bedragen voorschiet. In geval van niet-nakoming van een van de verplichtingen die op de andere Partij rusten, kan de Partij die in gebreke is gebleven de ontbinding van het Contract vragen volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het artikel "Beëindiging van het Contract".

 

 • OVERMACHT

Geen van de Partijen kan door de andere Partij aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming van een van haar verplichtingen als gevolg van overmacht zoals gedefinieerd in Artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

De partij die de gebeurtenis vaststelt, stelt de andere partij onmiddellijk in kennis van haar onvermogen om haar dienst te verlenen en rechtvaardigt dit ten aanzien van de andere partij. De opschorting van verplichtingen kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor de niet-nakoming van de verplichting in kwestie, noch tot betaling van schadevergoeding of boetes voor vertraging.

De uitvoering van de verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht indien deze tijdelijk is en niet langer duurt dan twee (2) maanden. Bijgevolg zullen de partijen, zodra de oorzaak van de opschorting van hun wederzijdse verplichtingen verdwijnt, alles in het werk stellen om de normale uitvoering van hun contractuele verplichtingen zo snel mogelijk te hervatten. Daartoe stelt de verhinderde partij de andere partij per aangetekende brief met ontvangstbewijs of buitengerechtelijke handeling in kennis van de hervatting van haar verplichting. Indien de onmogelijkheid definitief is of een duur van drie (3) maanden overschrijdt, zal onderhavig contract louter en eenvoudig beëindigd worden volgens de voorwaarden bepaald in het artikel "Beëindiging wegens overmacht".

 

 • PERSOONSGEGEVENS

Het bedrijf gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van haar klanten.

Het privacybeleid is beschikbaar via deze link:

https://back2sleep.eu/fr/pages/privacy-policy

 

 • GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID VAN HET CONTRACT

De ongeldigheid of ontoepasbaarheid van een van de bepalingen van het Contract doet geen afbreuk aan de andere bepalingen, die volledig van kracht blijven.

De partijen kunnen echter in onderling overleg overeenkomen de ongeldige bepaling(en) te vervangen.

 

 • TOLERANTIE

Een verklaring van afstand, ongeacht de duur ervan, van het bestaan of de gehele of gedeeltelijke schending van een van de clausules van het Contract vormt geen wijziging of schrapping van de genoemde clausule of een verklaring van afstand van het voordeel van of eerdere gelijktijdige of latere schendingen van dezelfde of andere clausules.

Een dergelijke verklaring van afstand is alleen effectief als deze schriftelijk wordt gedaan door de persoon die hiertoe bevoegd is.

 

 • TOEPASSELIJK RECHT - TAAL VAN HET CONTRACT

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de Partijen is dit Contract onderworpen aan de Franse wet, met uitsluiting van elke andere wetgeving.

Het is geschreven in het Frans. Als het in een of meer talen wordt vertaald, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

 

 • GESCHILLEN

ALLE GESCHILLEN WAARTOE DE KOOP- EN VERKOOPVERRICHTINGEN AFGESLOTEN IN TOEPASSING VAN ONDERHAVIGE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN AANLEIDING ZOUDEN KUNNEN GEVEN, BETREFFENDE HUN GELDIGHEID, HUN INTERPRETATIE, HUN UITVOERING, HUN ANNULERING, HUN GEVOLGEN EN HUN GEVOLGEN EN DIE NIET KONDEN WORDEN OPGELOST MET DE MINNELIJKE SCHIKKING TUSSEN HET BEDRIJF EN DE KLANT , ZULLEN WORDEN ONDERWORPEN AAN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN ONDER DE VOORWAARDEN VAN HET GEMEEN RECHT.

De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij in elk geval zijn toevlucht kan nemen tot een conventionele bemiddeling, in het bijzonder bij de Commissie voor de bemiddeling in verbruik (artikel L 612-1 van de Franse consumentenwet) of bij de bestaande sectorale bemiddelingsinstanties, of tot elke alternatieve wijze van geschillenbeslechting (verzoening bijvoorbeeld) in geval van een geschil.

De coördinaten en de methoden om de bemiddelaar te bereiken zijn de volgende: Center de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice, gevestigd op 14 rue saint Jean Paris (75017) en de link om een geschil aan te geven is de volgende: https://www.cm2c.net/declarer-un-litige.php

Als het geschil voor de rechtbank moet worden gebracht, wordt eraan herinnerd dat volgens artikel L 141-5 van de Franse consumentenwetgeving: de consument, naast een van de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn volgens het Franse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de jurisdictie kan kiezen van de plaats waar hij woonde op het moment van het sluiten van de overeenkomst of het plaatsvinden van het schadebrengende feit.

Er zij ook aan herinnerd dat de Europese Commissie overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 een platform voor onlinegeschillenbeslechting heeft opgericht, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en beroepsbeoefenaren in de Europese Unie vergemakkelijkt.

 • PRECONTRACTUELE INFORMATIE - AANVAARDING DOOR DE KLANT

 

De Klant erkent door de Onderneming op een leesbare en begrijpelijke manier te zijn geïnformeerd door middel van deze AV, voorafgaand aan zijn/haar onmiddellijke aankoop of het plaatsen van de Bestelling en in overeenstemming met de bepalingen van artikel L111-1 van de Franse Consumentencode.

 • over de essentiële kenmerken van de Producten en in het bijzonder de specificaties, afbeeldingen en aanduidingen van afmetingen of capaciteit, zodat hij/zij de Producten met kennis van zaken kan aanschaffen, met name wat betreft de gebruiksvoorwaarden. De gepresenteerde foto's en afbeeldingen zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Onderneming. De Klant moet de beschrijving van elk Product raadplegen om de eigenschappen en essentiële kenmerken ervan te kennen.
 • op de prijs van de Producten en de daaraan verbonden kosten of, bij gebreke van betaling van een prijs, op enig voordeel dat in plaats van of in aanvulling op laatstgenoemd voordeel wordt verschaft en op de aard van dit voordeel;
 • over de voorwaarden van betaling, levering en uitvoering van het verkoopcontract;
 • bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van de koop, op de levertijd van de bestelde Producten;
 • de identiteit van het bedrijf en al zijn contactgegevens;
 • over het bestaan en de uitvoeringsmodaliteiten van de garanties (wettelijke conformiteitsgarantie, garantie op verborgen gebreken, eventuele commerciële garanties) en, indien nodig, over de dienst na verkoop;
 • over de mogelijkheid om een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar, waarvan de contactgegevens in deze AV worden vermeld, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de consumentenwetgeving
 • over het herroepingsrecht (bestaan, voorwaarden, termijn, methoden om dit recht uit te oefenen en standaardformulier voor herroeping), de methoden voor beëindiging, de behandeling van klachten en andere belangrijke contractvoorwaarden en, indien van toepassing, over de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, het bestaan van gedragscodes en financiële waarborgen en garanties,
 • over de geaccepteerde betaalmiddelen.

Het feit dat de Klant onmiddellijk een aankoop doet of een Product bestelt, impliceert de volledige aanvaarding van deze AV en de verplichting tot betaling van de bestelde Producten, hetgeen uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die met name afstand doet van het recht om zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, dat niet tegenstelbaar zou zijn aan de Onderneming.


 

 

BIJLAGE 1                                HERROEPINGSFORMULIER

 

 

Dit document hoeft alleen te worden ingevuld en geretourneerd als de Klant de bij BACK2SLEEP SAS geplaatste bestelling wil herroepen, behoudens uitsluitingen of beperkingen van de uitoefening van het herroepingsrecht volgens de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

Ter attentie van :

BACK2SLEEP - Service keert terug APAJH

31-33 Laan van Châtaigniers

95150 TAVERNY

 

info@back2sleep.eu

 

Hierbij meld ik de herroeping van het contract met betrekking tot de bestelling van de onderstaande producten:

 

- Besteld op ............................... / Ontvangen op ......................................

 

- Bestelnummer : ...........................................................

 

- Naam klant : ...........................................................................

 

- Adres van de klant : .......................................................................

 

- Reden voor terugzending ( aanbevolen ) : .......................................................................

 

 

 

Handtekening van de klant (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

 

 

Datum: .................................

 

 

 

 

 

 

Houd er rekening mee dat voor medische hulpmiddelen alleen onbeschadigde en niet-verzegelde verpakkingen kunnen worden geretourneerd en vergoed.