Privacybeleids

 

PRIVACYBELEID

 

 

BACK2SLEEP verwerkt persoonsgegevens ('Gegevens') in het kader van haar activiteiten, met inbegrip van de Gegevens van personen die op haar site (de 'Site') surfen. 

 

Bezorgd over de rechten van individuen, in het bijzonder met betrekking tot geautomatiseerde verwerking, en in een verlangen naar transparantie met haar Gebruikers, heeft BACK2SLEEP een vertrouwelijkheidsbeleid ("Beleid")opgesteld met betrekking tot al deze verwerkingen, de doeleinden die hiermee worden nagestreefd en de beschikbare actiemiddelen voor individuen zodat zij hun rechten zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.

 

BACK2SLEEP kan haar Beleid te allen tijde wijzigen of aanvullen, in het bijzonder om te voldoen aan wetgevende, regelgevende, juridische of technologische ontwikkelingen.

 

 

 1. Definities

 

Persoonsgegevens" zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens.

 

De term "Verwerking" verwijst naar handelingen of reeksen handelingen met Persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte proces.

 

De "Service" beschrijft de diensten die worden aangeboden door BACK2SLEEP.

 

 

 1. Gegevensbeheerder - functionaris voor gegevensbescherming

 

BACK2SLEEP is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die direct of indirect worden verzameld van Gebruikers van de service, hierna te noemen 'Gebruikers'.

 

BACK2SLEEP heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Hij of zij is onafhankelijk verantwoordelijk voor de interne toepassing van de regels voor de bescherming en het beheer van uw gegevens en voor de samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten.

 

Hier zijn de contactgegevens voor onze DPO:

 

ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming

De heer Olivier FOURCADE

188 rue de Rivoli

75001 PARIJS

E-mail : dpo@back2sleep.eu

Gebruik en verzameling van persoonlijke gegevens

 

Om BACK2SLEEP diensten te kunnen gebruiken of BACK2SLEEP producten te kunnen bestellen, moet bepaalde informatie worden verstrekt. Als deze informatie niet wordt verstrekt, kan BACK2SLEEP het verzoek om gebruik te maken van een dienst of informatie over deze dienst niet verwerken.

 

Gegevens gebruiker :

 

Gebruikersgegevens worden verzameld :

 • Via de website ;
 • Via fysieke bestelformulieren ;
 • Stuur een e-mail naar dpo@back2sleep.eu.

 

BACK2SLEEP verzamelt de volgende gegevens als onderdeel van de bovengenoemde verzamelactiviteiten:

 • Titel ;
 • Naam ;
 • Voornaam ;
 • Factuuradres ;
 • Afleveradres ;
 • Telefoonnummers ;
 • E-mailadres ;
 • Indien van toepassing functie ;
 • Interne verwerkingscode die wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren ;
 • Betalingsgegevens: post- of bankgegevens, chequenummer en/of creditcardnummer, vervaldatum creditcard;
 • Transactiegegevens: transactienummer, details van de aankoop, het goed of de "abonnementsdienst";
 • hoeveelheid, hoeveelheid, grootte van het medische hulpmiddel, periodiciteit, geschiedenis van de contractuele relatie, productretouren, herkomst van de dienst of bestelling ;
 • correspondentie met de Gebruiker, identiteit van personen die verantwoordelijk zijn voor klantrelaties.

 

BACK2SLEEP verzamelt Gebruikersgegevens om :

 

 • Verwerking nr. 1 - Uitvoering van het contract :

Belangrijkste doel van de verwerking: het uitvoeren van verwerkingen met betrekking tot de levering van diensten aangeboden door BACK2SLEEP.

Persoonlijke gegevens: achternaam, voornaam, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer, e-mailadres, functie indien van toepassing, bestelde producten en diensten, hoeveelheid, bedrag, grootte van het medische apparaat, frequentie, afleveradres, geschiedenis van de contractuele relatie, retourzendingen van producten, herkomst van de dienst of bestelling.

 

 • Proces #2 - Betalingsbeheer (klant en leverancier) :

Hoofddoel van de verwerking: beheren van betalingen (facturen, boekhouding) voor deelnemers.

Persoonlijke gegevens: gebruikers-ID (voor boekhoudkundige doeleinden), voornaam, achternaam, e-mailadres, gegevens met betrekking tot betalingsmethoden, gegevens met betrekking tot transacties, gegevens met betrekking tot transacties, hoeveelheid, bedrag, grootte van het medische hulpmiddel, frequentie.

 

 • Verwerking nr. 3 - Beheer van klachten en onbetaalde rekeningen :

Belangrijkste doel van de verwerking: klachtenbehandeling en service na verkoop, en beheer van onbetaalde rekeningen en geschillen.

Persoonlijke gegevens: achternaam, voornaam, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer, e-mailadres, functie indien van toepassing, gegevens met betrekking tot betaalmiddelen, gegevens met betrekking tot transacties, hoeveelheid, bedrag, grootte van het medische hulpmiddel, frequentie, afleveradres, geschiedenis van de contractuele relatie, retourzendingen van producten, herkomst van de dienst of bestelling, correspondentie met de Gebruiker, identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de klantrelaties.

 

 • Verwerking nr. 4 - Nieuwsbrief :

Hoofddoel van de verwerking: het incidenteel verstrekken van informatie over BACK2SLEEP nieuws en actuele gebeurtenissen met betrekking tot slapen, snurken en aanverwante ziekten. Persoonsgegevens: Achternaam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, functie indien van toepassing.

 

 

 1. Welke beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen heeft BACK2SLEEP genomen?

 

BACK2SLEEP hecht veel waarde aan het behoud van de kwaliteit, vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van haar klanten. Zij implementeert alle technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking van persoonlijke gegevens en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen.

 

In dit verband neemt BACK2SLEEP, gezien de aard van de Gegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden gewijzigd, beschadigd of ingezien (fysieke beveiliging van bedrijfsruimten, authenticatieprocedures met beveiligde persoonlijke toegang via vertrouwelijke identificatiemiddelen en wachtwoorden, logging van verbindingen, versleuteling van bepaalde Gegevens, etc.).

 

BACK2SLEEP maakt voornamelijk gebruik van SSL-software (Secure Sockets Layer Software) die de door Gebruikers ingevoerde gegevens versleutelt voordat deze worden verzonden. BACK2SLEEP hanteert fysieke en elektronische beveiligingsmaatregelen en -procedures voor het verzamelen, opslaan en verzenden van persoonlijke gegevens van Gebruikers. De veiligheidsprocedures kunnen ertoe leiden dat BACK2SLEEP de Klant vraagt om zijn identiteit te bewijzen voordat hij zijn Persoonlijke Gegevens kan doorgeven. Personen die toegang hebben tot Persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

Ondanks alle inspanningen om Persoonsgegevens te beschermen, kan BACK2SLEEP de onfeilbaarheid van deze bescherming tegen eventuele fouten tijdens de overdracht van Persoonsgegevens niet garanderen, gezien de onvermijdelijke risico's van internettransmissie, die buiten elke redelijke controle vallen. Klanten zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van hun wachtwoord en de informatie in hun online account. Gebruikers moeten zichzelf beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot hun wachtwoord en computer. Als de gebruiker een computer deelt, moet hij/zij zich na elk gebruik afmelden.

 

 

 1. Niet-openbaarmaking van gegevens

 

Gegevens zullen nooit aan derden worden gecommuniceerd buiten de gevallen waarin dit Beleid voorziet. Persoonsgegevens kunnen aan derden worden doorgegeven als BACK2SLEEP daartoe verplicht is door de wet of door een wettelijke bepaling of als deze openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van een juridisch verzoek of een geschilprocedure.

 

 

 1. Voor wie zijn de gegevens bedoeld?

 

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven genoemde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot Gebruikersgegevens de medewerkers van BACK2SLEEP die belast zijn met de uitvoering van bestellingen. Om deze taken uit te voeren en de verwerking van Gegevens te vergemakkelijken, met name wat betreft het verzamelen en hosten van de Site en Gegevens, maakt BACK2SLEEP gebruik van de diensten van verschillende onderaannemers, waaronder Shopify International Ltd, de site host.

Deze onderaannemers zijn verplicht om verzoeken te verwerken in overeenstemming met dit Beleid. Zij zijn niet gemachtigd om deze informatie te verkopen of door te geven aan derden.

 

 

 1. Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie?

 

BACK2SLEEP verplicht zich de geldende voorschriften met betrekking tot de overdracht van gegevens naar het buitenland na te leven, in het bijzonder op de volgende manieren:

 

 • BACK2SLEEP geeft de persoonsgegevens van haar Klanten en Gebruikers door aan landen die door de CNIL zijn erkend als landen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.

 

 • BACK2SLEEP draagt de persoonsgegevens van haar Klanten en Gebruikers over naar landen die door de CNIL zijn erkend als landen met een toereikend beschermingsniveau: In dit geval handelt BACK2SLEEP in overeenstemming met de normen die worden vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

 1. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

 

BACK2SLEEP bewaart de Gegevens, voor elk van de in dit Beleid beschreven verwerkingen, alleen zo lang als nodig is voor het doel van de betreffende verwerking.

 

 • Verwerking nr. 1 - Uitvoering van het contract

Bewaartermijn: voor de duur van de contractuele relatie, daarna 5 jaar na beëindiging van de relatie met de Gebruiker.

 

 • Verwerking 2 - Betalingsbeheer

Bewaartermijn: 10 jaar vanaf het einde van het boekjaar waarop de facturen betrekking hebben.

 

 • Verwerking nr. 3 - Klachten en onbetaalde rekeningen beheren

Bewaartermijn: conversatie gedurende de tijd die nodig is om het geschil te beheren na kennisname van een geschil, totdat de actie is verjaard.

 

 • Verwerking nr. 4 - Nieuwsbrief :
 • Bewaartermijn: voor BACK2SLEEP-klanten voor de duur van de contractuele relatie plus drie jaar (of totdat zij zich afmelden voor de nieuwsbrief),

voor mensen die gedurende drie jaar geen BACK2SLEEP-klant zijn (of totdat ze zich afmelden voor de nieuwsbrief)

 

 

 1. Gebruik van cookies bij het bezoeken van de site

 

Om de gebruikers van de site in staat te stellen te profiteren van de aangeboden diensten, maakt de site gebruik van cookies. Gebruikers moeten vooraf hun toestemming hebben gegeven in een duidelijke, positieve handeling voordat er cookies worden geplaatst. De Gebruiker kan deze cookies te allen tijde kosteloos deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die hieronder worden beschreven.

 

Wat zijn cookies en wat doen ze?

 

Wanneer de site wordt geraadpleegd, kan informatie met betrekking tot het browsen van de terminal van de klant (computer, tablet, smartphone, enz.) op de site worden opgeslagen in tekstbestanden die "cookies" worden genoemd en die op de browser van de klant worden geïnstalleerd. Cookies worden gebruikt om de browser van de klant te herkennen zolang de cookie geldig is. Alleen de verzender van de cookie in kwestie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

 

Cookies worden gebruikt om :

 

 • Om de frequentie en het gebruik van de site, de secties en de aangeboden diensten te meten en te analyseren, zodat BACK2SLEEP studies kan uitvoeren en het belang en de ergonomie van de site en diensten kan verbeteren,
 • Om de weergavevoorkeuren van de browser op te slaan (gebruikte taal, weergave-instellingen, gebruikt besturingssysteem, enz.) en om de presentatie van de site tijdens bezoeken aan te passen, afhankelijk van de hardware en software voor weergave of lezen die de terminal heeft en die wordt gebruikt voor het surfen op de site.
 • Om informatie op te slaan met betrekking tot bijvoorbeeld een door de Gebruiker ingevuld formulier of een dienst (registratie, toegang tot een account) of geselecteerde informatie (geabonneerde diensten).
 • Om toegang te verlenen tot gereserveerde en persoonlijke delen van de site of Services, zoals de persoonlijke account, met behulp van identificatoren of persoonlijke gegevens over de Gebruiker die eerder zijn doorgegeven.
 • Implementeer veiligheidsmaatregelen.

 

Cookies geplaatst door derden op ?

 

De Website van BACK2SLEEP kan cookies bevatten die door derden (tools voor prestatiemeting, bedrijven voor publieksmeting, etc.) worden uitgegeven en die hen tijdens de geldigheidsduur van hun cookies in staat stellen om browserinformatie te verzamelen over de browsers die de Website raadplegen. Gebruikers kunnen het verzamelen van informatie over hen via deze cookies van derden op elk gewenst moment voorkomen door op de betreffende koppelingen te klikken (zie het gedeelte "Cookies beheren en gebruiken"). De uitgifte en het gebruik van cookies door deze bedrijven zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

 

Het gebruik van uw terminal delen met anderen

 

Als de terminal van de klant door meerdere personen wordt gebruikt en als dezelfde terminal meerdere browsers heeft, kan BACK2SLEEP niet zeker zijn dat de diensten die voor deze terminal zijn bedoeld, overeenkomen met het eigen gebruik van de klant en niet met dat van een andere Gebruiker van deze terminal. Het delen van het gebruik van de terminal met andere personen en het configureren van browserparameters met betrekking tot cookies zijn de vrije keuze en verantwoordelijkheid van de Klant.

 

Cookies beheren en gebruiken

 

De Gebruiker kan het gebruik van cookies op elk moment beheren en wijzigen volgens de onderstaande opties.

 

Cookies beheren vanuit uw browser

 

Gebruikers kunnen hun browsersoftware zo configureren dat cookies in hun terminal worden opgeslagen of worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de afzender. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving wordt werving per e-mail, sms of mms alleen uitgevoerd met voorafgaande toestemming van de klant om wervingsacties te ontvangen via het papieren of elektronische registratieformulier op de Site. Elke wervingsmail biedt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor wervingsdoeleinden door op een afmeldlink te klikken. De Gebruiker kan zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen elke vorm van colportage door contact op te nemen met BACK2SLEEP via het volgende e-mailadres: dpo@back2sleep.eu.

 

 

 1. Welke rechten hebben Gebruikers?

 

Wanneer BACK2SLEEP Persoonsgegevens verwerkt, worden alle redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden van de verwerking.

In overeenstemming met de gewijzigde Wet 78-17 van 6 januari 1978 en de Algemene (EU) Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, heeft de Gebruiker ook de volgende rechten:

 

Recht op toegang (Artikel 15 van de RGPD)

In alle gevallen

Recht op correctie (Artikel 16 van de RGPD)

In alle gevallen

Recht op wissen (Artikel 17 van de RGPD)

Alleen voor verwerking die niet is gebaseerd op het nakomen van een wettelijke verplichting, het uitvoeren van een taak van algemeen belang, een taak voor archiveringsdoeleinden of die noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 van de RGPD)

In alle gevallen

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (Artikel 21 van de RGPD).

Alleen voor verwerkingen die niet de uitvoering van een overeenkomst of de uitoefening van een wettelijke verplichting als rechtsgrondslag hebben.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Artikel 20 van de RGPD)

Alleen voor verwerking op basis van toestemming, voor de uitvoering van een contract of als de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.

Recht om een klacht in te dienen bij de CNIL

In alle gevallen

Recht om toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die is gegeven voordat de toestemming werd ingetrokken

Alleen wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

 

 

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door te schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: dpo@back2sleep.eu of per post op het volgende adres: 188 rue de Rivoli 75001 PARIS.